Run Better - Chạy Khoẻ

Why should runners train strength?

Tại sao runner nên rèn luyện thể lực? 
 

Strength training for runners is a vital piece of the puzzle. Adding tempo runs, long runs, and speedwork to your routine will help build speed and efficiency, but strength training is often the element to take runners to the next level.

Rèn luyện thể lực đối với runner là một phần mảnh ghép quan trọng. Bằng cách thêm những bài tập chạy theo nhịp độ (Tempo Run), luyện tốc độ (Speedwork) sẽ cải thiện hiệu quả luyện tập. Tuy nhiên, luyện tập thể lực mới là yếu tố đưa runner lên một tầm cao khác. 

Strength work accomplishes three goals for runners:

  • it prevents injuries by strengthening muscles and connective tissues

  • it helps you run faster by boosting neuromuscular coordination and power

  • and it improves your running by encouraging coordination and stride efficiency

Bài tập rèn luyện thể lực giúp runner đạt được 3 mục tiêu: 
  • Phòng tránh chấn thương bằng việc tăng cường sức mạnh cơ bắp và các mô liên kết. 

  • Giúp bạn tăng tốc độ nhờ kích thích kết nối thần kinh cơ bắp và sức mạnh. 

  • Cải thiện hoạt động bằng cách kích thích mối liên kết và hiệu suất bước chạy. 

Many runners fear that strength training will build bulky muscle, which will slow you down. But unless you’re lifting very frequently and eating tons of extra calories, you’re unlikely to put on weight that would impair your running

Nhiều người lo lắng rằng, việc rèn luyện thể lực sẽ khiến cơ bắp trở nên thô to và làm giảm tốc độ chạy. Tuy nhiên thì trừ khi bạn nâng tạ thường xuyên và hấp thu hàng đống calories, bạn ít có khả năng tăng cân tới mức gây ảnh hưởng đến việc chạy của mình. 

About our program:

Về khoá tập luyện:

From our experience working with runners in Vietnam over the past 2 years, there have been many common injuries that we come across, from ankle sprains to patellofemoral syndrome and IT band syndrome.

Chúng tôi đã bắt gặp nhiều trường hợp runner mắc chấn thương thường thấy như bong gân, hội chứng đau bánh chè - đùi (hội chứng Patellofemoral) hay hội chứng dải chậu chày (Iliotibial Band Syndrome - IBS) trong suốt 2 năm. 

We believe many of these issues come from weakness and bad posture in the feet, and how this creates problems further up the chain, in the ankle, knees, hips, and back.

Chúng tôi tin rằng việc này bắt nguồn từ thiếu thể lực và tư thế chân chưa chính xác, điều này tạo ra một chuỗi vấn đề kéo theo, từ phần cổ chân, đầu gối, hông lên tới lưng. 

More specifically it has to do with a loose/weak connection from the feet to the glutes, via fascia.

Điều này liên quan tới sự liên kết lỏng lẻo giữa chân tới cơ mong, cụ thể hơn là mối liên kết giữa phần mạc cơ (fascia)

If you look at most strength programs for runners these days, you will see many of the same exercises; glute bridges, deadlifts, squats, and planks. All great exercises and we also have these in our program, but still runners are getting injured. What's the missing link? Feet!

Nếu như tìm kiếm các khoá luyện thể lực dành cho runner, bạn sẽ nhận thấy có sự giống nhau trong như: bài tập cơ mông (glute bridges), deadlifts, squads và planks. Đó đều là những bài tập tuyệt vời, và trong khoá tập của chúng tôi cũng có chúng, nhưng runner vẫn gặp chấn thương. Đâu là mắt xích còn thiếu vậy? Chính là phần chân!!

With a strong emphasis on foot strength and rebuilding the connection of fascia to the glutes, we believe these common injuries can become less common and runners can experience better performance when they put this into practice.

Với việc tập trung vào sức mạnh đôi chân nhằm tái tạo lại mối liên kết giữa mạc cơ (fascia) và phầm mông. Chúng tôi tin rằng, giảm thiểu những chấn thương thường gặp là điều có thể và runner sẽ cảm thấy hiệu suất vận động được cải thiện khi áp dụng vào thực tiễn.

There's no point having a Ferrari engine but only tractor tires, foot training is about giving yourself Ferrari tires.

Chẳng có nghĩa lý gì khi dùng động cơ Ferrari lên con lốp máy cày cả, việc tập chân đồng nghĩa với trang bị cho mình một bộ lốp xứng đáng với động cơ đấy. 

We train the intrinsic (that originate in the feet) and extrinsic (that originate in the lower leg) muscles of the feet for maximum injury protection and performance gains.

Rèn luyện các nhóm cơ nội tại (intrinsic) nằm ở bàn chân và các cơ ngoại lại (extrinsic) tại phần chân dưới nhằm tối đa hóa khả năg bảo vệ và cải thiện hiệu suất.

Running is inherently a single leg sport. With each stride we are leaping from one leg to the other, which means that if we have one side that’s weaker it will start to create a lot of issues. Our running form will deteriorate. We will have less power in our stride and we start to compensate with other muscles, which simply creates a new set of issues. We focus on unilateral exercises to correct these imbalances.
 

Chạy vốn là môn thể thao đơn chân. Với mỗi bước, ta đang nhảy từ chân nọ sang chân kia, điều này có nghĩa, nếu bạn có một bên yếu hơn, các cơ bắp mạnh khỏe phải bù lại, khi ấy vấn đề mới cứ thế mà phát sinh ra đó. Chúng tôi tập trung vào các bài tập có thể điều chỉnh sự mất cân bằng này.

What is Fascia? - FASCIA TRAINING ACADEMY

Alright, imagine your body is like a superhero suit made up of different layers. One of these layers is called "fascia."
Fascia is like a special kind of fabric that wraps around your muscles, organs, and bones, holding everything together.

Picture it like a spiderweb or a net that keeps everything in place. It's not just inside, but all over your body, from your head to your toes. Fascia helps your body move smoothly, kind of like how the strings on a puppet help it dance.

So, think of fascia as a super important part of your body's team, making sure everything stays connected and works well together. It's like the unsung hero helping you move, play, and be your awesome self!
 

CONTACT US NOW (CLICK)
IF YOU ARE SERIOUS ABOUT RUNNING BETTER

Danh sách so sánh